Průmyslové haly

Autosalon VOLVO – Ořech

Dle zadání objednatele postavila firma Baracom a.s. víceúčelový objekt na okraji obce Ořech. Jedná se o budovu 100 x 20 m, kde se nalézá současně prodejna i opravna vozů Volvo. Součástí areálu jsou i prostory autobazaru. Budova se skládá ze dvou propojených částí. První je ocelová montovaná hala opláštěná polyuretanovými panely,kde se nalézá servisní část včetně klempírny, myček a 16 zvedáků. Druhá část je kombinací monolitických, prefabrikovaný a ocelových konstrukcí, které jsou opláštěny též polyuretanovými panely a prosklenou fasádou. V ní se nalézá autosalon s kancelářemi a zázemí pro servis včetně skladu náhradních dílů a šaten.

Hala pro Výzkumný ústav železniční – Cerhenice

Předmětem realizace této stavby bylo vybudování pracoviště na zkušebním okruhu v Cerhenicích pro Výzkumný ústav železniční v Praze, které by na vysoké úrovni splňovalo požadavky na provádění výzkumné činnosti v oblasti železniční dopravy. Klientelu zkušebního okruhu tvoří i zahraniční zákazníci, především výrobci lokomotiv a vagonových souprav z Anglie, Itálie a Německa. Zkušební železniční okruh v Cerhenicích je totiž svými parametry a délkou dvou okruhů jediný v Evropě, kde se mohou provádět komplexní zkoušky, měření a následné vyhodnocení nutné pro výrobce.Z hlediska technického se jednalo o přestavbu stávajícího přístřešku o rozměrech 60 x 15 m z ocelových sloupů v betonových patkách s krytinou z vlnitého plechu na krytou halu splňující podmínky pro shora uvedenou činnost VÚŽ. Práce na stavbě byly zahájeny na jaře 2001. Zároveň byly zahájeny práce na přípojkách vodovodního řadu, nízkotlakého plynovodu, sdělovacích kabelů a optických kabelů v celkové délce cca 400 m. Do haly byla přivedena dvě kolejová tělesa, z nichž jedno bylo ukončeno betonovým zarážedlem umístěným v opláštění haly a druhé průběžné, ukončené kolejovým zarážedlem cca 20 m za halou. Na provedení betonových základů včetně konečných povrchů podlahy a položení kolejových svršků byly investorem a projektantem kladeny vysoké nároky na přesnost, což v praxi znamenalo maximální výškovou odchylku +/-1 mm. Práce byly náročné i z důvodu výskytu spodní vody při zahájení výkopových prací, kdy musela být pomocí čerpadel a sedmi studní po dobu pěti týdnů voda čerpána a odváděna do venkovního příkopu. Základy, kromě rovinné přesnosti, byly složité svým tvarem, protože každý ze dvou kolejových svršků měl jiné parametry pro uložení, vyplývající z požadavků činnosti výzkumných pracovníků. Vybudovaná prohlížecí i kontrolní jáma v hale je vybavena mnoha elektrickými rozvody vedenými v podlaze a dále průchodkami rovněž v betonové podlaze, které budou sloužit pro rozvod kabelů snímajících prováděná měření, která budou v laboratořích dále zpracovávána. Z toho důvodu byl k hale zbudován přístavek, ve kterém se nacházejí zmíněné laboratoře, kancelář, sociální zázemí a místnosti pro technologii. Hala i přístavek jsou opláštěny polyuretanovými panely Kingspan KS, ve štítech haly jsou osazena troje sekční vrata a celá hala je prosvětlena pásy plastových oken. Vytápění zajišťují plynová topidla Sahara a stropní větráky, v přístavku je samostatné topení s tělesy a kotlem Junkers. Hala je vybavena odtahem spalin pro vysoké teploty až 1400 °C. Firma BARACOM a.s. stavbu i přes všechny uvedené problémy ukončila včas a předala investorovi v listopadu roku 2001 v kvalitě, která byla investorem při kolaudačním řízení oceněna.